1 2 3 4 5 10
All posts by Zespół Taxweb

03 sty 2018

Zmiany w przepisach w 2018

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

W 2018 roku ustawodawca wprowadził lub planuje wprowadzić szereg zmian w przepisach, które w istotny sposób wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej przez mikro przedsiębiorców. 

1. JPK dla wszystkich firm

Do końca 2017 roku mikroprzedsiębiorcy byli wyłączeni z obowiązku dostarczania do urzędów skarbowych  rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, czyli tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie firmy będą musiały przekazywać organom podatkowym wspomniany rejestr. 

Pierwszy rejestr należy wysłać za styczeń w terminie do 25 lutego 2018 roku. Rejestry JPK_VAT, podobnie jak deklarcje VAT-7, należy wysyłać co miesiąc, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, wyłącznie drogą elektroniczną i przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT dotyczy również przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie.

Powtarzając za Ministerstwem Finansów, wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu ograniczyć liczbę kontroli podatkowych – kontrole będą przeprowadzane jedynie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w przesłanych plikach.

 

2. Nowe zasady opłacania składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. składki do ZUS będzie można opłacić jednym przelewem zamiast czterech. Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą zostanie przyporządkowany indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) służący do rozliczeń z ZUS. Dzięki niemu dokonywanie przelewów do ZUS ma być się prostsze. Wystarczy do tego tradycyjny przelew – nie trzeba będzie wykorzystywać w tym celu specjalnego przelewu do ZUS.

Jeszcze do końca 2017 r. przedsiębiorcy opłacający składki do ZUS dokonują wpłat trzy, a w przypadku opłacających składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, cztery różne rachunki bankowe. Od stycznia 2018 roku rachunki te zostaną zamknięte, a płatności będą dokonywane na jedno konto, w ramach jednego przelewu. Przydzielenie przedsiębiorcom indywidualnych rachunków składkowych pozwoli na łatwiejszą identyfikację płatnika, a więc szybsze i łatwiejsze rozliczenie wpłaty przez ZUS. Umożliwi również ZUS łatwiejsze ściąganie ewentualnych zaległości – w przypadku zadłużenia najnowsza wpłata będzie zaliczana na poczet najstarszych niezapłaconych jeszcze należności.

Wszyscy przedsiębiorcy przed końcem 2017 r. powinni otrzymać pismo informujące o nadaniu NRS. ZUS rozsyła pisma począwszy od października 2017 roku. Jeśli kro nie otrzymał jeszcze powiadomienia warto sprawdzić, czy dane teleadresowe w ZUS są aktualne.

Numer NRS można też sprawdzić na specjalnej stronie WWW utworzonej przez ZUS, na której zamieszczoną specjalną wyszukiwarkę NRS.

Numer rachunku składkowego będzie składał się z 26 znaków. NRS nie będzie stanowił przypadkowej konfiguracji cyfr.  Będzie zawierał dwa numery identyfikujące płatnika:

 • numer identyfikacyjny ZUS (cyfry od 3 do 10),
 • NIP (ostatnich 10 cyfr).

Od 1 stycznie na rachunek NRS należy regulować wszystkie swoje zobowiązania względem ZUS, czyli:

 • składki za przedsięborcę i zatrudnionych pracowników,
 • rat za zaległe składki rozłożone w plan ratalny,
 • składek z odroczonym terminem płatności.

ZUS sam dokona właściwego podziału kwoty, wykorzystując ją na pokrycie bieżących składek o funduszy, a jeżeli istnieją jakieś zaległości – w pierwszej kolejności zaliczy ją na poczet najstarszych należności.

 

3. Split payment – VAT

Prezydent w dniu 22 grudnia 2017 roku podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającą wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej płatności ma wejść w życie 1 kwietnia lub 1 lipca 2018 roku.

Split payment zakłada rozbicie kwoty netto i kwoty podatku VAT w transakcjach między firmami – kupujący będzie przelewał na konto sprzedającego jedynie kwotę netto, natomiast sam podatek VAT ma trafiać na specjalne konto bankowe przyporządkowane danemu podatnikowi.

Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń. W przypadku konta VAT podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującymi się tam kwotami. Pieniędzmi z tego konta będzie można płacić VAT poddostawcom – także na specjalne konto – lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem.

Decyzję o tym, czy płatność zostanie dokonana tradycyjnym, pojedynczym przelewem, czy też podzielona na dwa, będzie podejmował nabywca.

Stworzenie osobnych kont bankowych dla VAT będzie leżało w gestii banków. Podatnicy nie będą ponosili z tego tytułu dodatkowych kosztów. Aby podzielona płatność działała optymalnie, banki powinny założyć dla każdego przedsiębiorcy specjalny rachunek VAT. Ma to się odbyć bez udziału samego przedsiębiorcy, konieczności składania przez niego oddzielnego wniosku czy podpisywania dodatkowych umów. Na ten rachunek będą trafiały kwoty podatku od towarów i usług, jakie będą wpłacać kupujący towar (lub usługę) i z tego rachunku będą płynąć płatności VAT z tytułu własnych zakupów. Banki muszą dodać nową funkcjonalność do swoich przelewów standardowych, która pozwoli na rozdzielenie płatności na kwotę netto (trafi na rachunek podstawowy sprzedawcy) i VAT (która trafi na rachunek VAT). Technicznie może się to odbywać w ten sposób, że po wybraniu opcji split payment w dyspozycji przelewu pojawią się dodatkowe pola, które będzie musiał wypełnić zlecający przelew. Będzie trzeba w nie wpisać przede wszystkim kwotę VAT i dane dodatkowe, jak numer faktury i numer NIP sprzedawcy. Ma obowiązywać zasada „jedna faktura – jeden przelew”. Nie będzie możliwe np. sumowanie wartości kilku faktur od jednego kontrahenta i dokonanie jednego przelewu split payment na zsumowaną kwotę. 

Jeśli na koncie VAT zbierze się duża ilość środków, możliwe będzie zawnioskowanie do urzędu skarbowego o przelanie ich na rachunek obrotowy firmy – na podjęcie takiej decyzji urzędnikom będzie przysługiwało 90 dni. Przy zastosowaniu split payment będzie można rozróżnić dwa rodzaje zwrotu VAT:

 • zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 25, 60 lub 180 dni, na podstawie deklaracji VAT,
 • zwrot środków z konta bankowego VAT na zwykłe konto obrotowe  w terminie 90 dni, na podstawie wniosku.

Początkowo stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne. Zachętą do stosowania mechanizmu split payment ma być między innymi:

 • możliwość przyspieszonego do 25 dni zwrotu VAT,
 • brak stosowania sankcji w VAT za błędnie rozliczoną fakturę,
 • zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej,
 • obniżenie wysokości podatku do zapłaty do urzędu skarbowego, jeśli będzie on wpłacany przed ustawowym terminem.

 

4. Korzystniejsze rozliczanie strat

W 2018 planowana jest zmiana warunków rozliczania strat podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy poniosą stratę, będą mogli rozliczyć ją jednorazowo w ciągu jednego roku – pod warunkiem, że strata podatkowa nie przekroczy 5 mln złotych.

Obecnie przepisy umożliwiają rozliczenie straty najwcześniej w ciągu dwóch lat. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty ograniczy ilość niezbędnych formalności i umożliwi przedsiębiorcą obniżenie kwoty podatku do zapłacenia w kolejnym roku.

Według różnych źródeł, nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać w 2018 lub w 2019 roku.

 

5. Wyższy limit kosztów dla twórców

Z początkiem nowego roku dwukrotnie wzrośnie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Tym samym limit zostanie podwyższony o 100%, z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł rocznie. Jednocześnie jednak preferencja będzie przysługiwać jedynie ściśle określonym zawodom. Na liście zawodów mogących korzystać z tzw. kosztów autorskich znajdują się m.in. architekci, fotografowie, dziennikarze i niektórzy specjaliści IT.

 

6. Zatrudnienie małżonka kosztem

Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zatrudniającym małżonków lub małoletnie dzieci uwzględnianie ich wynagrodzeń w kosztach uzyskania przychodów. Dzięki temu będą mogli obniżyć podatek dochodowy do zapłacenia.

Dotyczyć to będzie osób zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie i umowy o dzieło. Nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać w 2018 lub w 2019 roku.

 

7. Więcej czasu na wybór podatku

Przedsiębiorcy nie będą musieli śpieszyć się ze zmianą formy opodatkowania do 20 stycznia. Nowe zasady dają możliwość zmiany formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnie pierwszy przychód – lub do końca roku, jeśli pierwszy przychód osiągnie dopiero w grudniu.

 

8. Wyższa płaca minimalna

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2100 zł brutto, co oznacza wzrost o 100 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. Minimalna stawka godzinowa – na umowach zlecenie – w 2018 r. będzie wynosić 13,70 zł zamiast 13,00 zł.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną również inne świadczenia, m.in. dodatek za pracę w porze nocnej czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

 

9. RODO – Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. firmy zostaną objęte nowymi, unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych klientów. Tzw. RODO zastąpi dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych.

Wraz z RODO zniknie obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO, a także bezwzględny obowiązek posiadania polityki bezpieczeństwa. Zaostrzone zostaną jednak zasady pozyskiwania zgód użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, a w razie incydentu ochrony danych firmy będą miały obowiązek zawiadamiania o tym organu nadzorczego i użytkowników. RODO wprowadza także tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – oznacza to, że każda osoba fizyczna będzie mogła zwrócić się do firmy z żądaniem, aby jej dane zostały usunięte.

 

10. Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od lipca 2018 r. papierowe zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione zwolnieniami elektronicznymi (tzw. e-ZLA). Lekarze będą wystawiać je przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wystawione zwolnienie zostanie następnie automatycznie przekazane do ZUS i pracodawcy – pod warunkiem posiadania przez niego profilu na PUE. W przypadku nieposiadania profilu na PUE lekarz jest zobowiązany do wręczenia pacjentowi wydruku zwolnienia elektronicznego, a pracownik – do dostarczenia go swojemu pracodawcy.

Obecnie obowiązek posiadania takiego profilu mają przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 5 osób. Od lipca 2018 r. obowiązkiem tym zostaną objęci wszyscy przedsiebiorcy, bez względu na ilość pracowników.

 

11. Większa ulga na innowacyjność

Od 1 stycznia 2018 r. firmy zyskają możliwość odliczania większych ulg na działalność badawczo-rozwojową. Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R) wzrośnie bowiem z obecnego poziomu 50 proc. do 100 proc. i dotyczyć będzie wszystkich firm, które nie są centrami badawczo-rozwojowymi, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj kosztów.

 

23 paź 2017

Zmiany w podatku dochodowym w 2018 roku

taxweb serwis on-line do faktur

Kwota wolna od podatku w 2018 roku

Według projektu, od 1 stycznia 2018 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie: 

 • 1.440 zł – dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 8.000 zł;
 • 1.440 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 883,98 zł x (podstawa opodatkowania-8.000 zł)/5.000 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 8.000,01 – 13.000 zł;
 • 556,02 zł – dla podstawy opodatkowania w przedziale 13.000,01 zł – 85.528 zł;
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania-85.528 zł zł)/41.472 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 85.528,01 – 127.000 zł;
 • 0 zł – dla podstawy opodatkowania wyższej niż 127.000 zł.

 

Wyższe wynagrodzenia dla twórców w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. podniesiony zostanie limit 50% kosztów uzyskania przychodów, jaki mogą stosować twórcy z tytułu przeniesienia praw autorskich. Wyniesie on 85.528 zł.

 

Podatek zryczałtowany oraz najmu w 2018 roku

Zgodnie z projektowanymi przepisami, z opodatkowania najmu podatkiem zryczałtowanym nadal będą mogli korzystać wszyscy podatnicy. Jednak po przekroczeniu w danym roku podatkowym progu 100.000 zł przychodu z tego źródła, zastosowanie znajdzie stawka 12,5 % (zamiast 8,5%). Zmiana obowiązywałaby już od 1 stycznia 2018 r.

Z kolei projekt ustawy dotyczący wprowadzania uproszczeń dla przedsiębiorców przewiduje wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu opodatkowania przychodów z tytułu najmu. Oświadczenie powinno być złożone do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód).

Zaproponowano również zmianę co do sposobu informowania urzędu o kwartalnym sposobie opłacania ryczałtu – teraz taka informacja będzie wskazywana w zeznaniu składanym za rok, w którym zastosowano kwartalne wpłaty.

18 paź 2017

E-składka ZUS. Jeden rachunek do rozliczeń.

taxweb serwis on-line księgowości

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, należy wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

 

E-składka ZUS.

ZUS poinformuje płatników składek o numerze tego rachunku za pośrednictwem listu poleconego w czwartym kwartale 2017 r. List zostanie wysłany na  aktualny adres zgłoszony podczas rejstracji działalności lub na ostatniej deklaracji zgłoszeniowej, jeśli nastąpiła zmiana tego adresu. Jeśli ktoś nie zgłosił zmiany danych, powinien to zrobić jak najszybciej.

Jeśli płatnik składek do końca grudnia 2017 roku nie otrzyma informacji o nowym numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

 

Jakie składki

Na indywidualny numer rachunku składkowego płatnik opłaci wszystkie należne składki wynikające z prowadzonej diałalności: 

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Zalety wprowadzonej zmiany dla przedsiębiorców

Zamiast kilku dotychczasowych przelewów płatnik składek będzie wypełniał tylko jeden. Nie będzie również wymagane podawanie dotychczasowych danych identyfikacyjnych w przelewie, takich jak: NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty. Identyfikacja wpłacającego będzie odbywała się na podstawie indywidualnego numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Wpłacone składki zostaną natychchmiast zaksięgowane na koncie płatnika składek w systemie e-PUAP. Do tej pory na składki były księgowane na koncie płatnika składek z pewnym opóźnieniem wynikającym z konieczności przeprowadzenia rozliczeń na podstawie danych identyfikacyjnych udostępnionych w przelewie.

Według nowych zasad w przelewie nie będzie konieczne podawanie okresu rozliczeniowego, z który opłacane są składki. Wpłata dokonana na indywidualny rachunek będzie rozliczać najstarszą zaległość powstałą z nieopłaconych składek, płatność będzie podzielona proporcjonalnie na wszystkie należne składki.

 

Ważne. Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. 

 

Zaległości w składkach a ubezpieczenie chorobowe

Od 1 styczni 2018 roku przelewy składkowe będą pokrywać w pierwszej kolejności zaległości w płatnościach składek. Jeśli płatnik składek ma takie zaległości i jednocześnie korzysta z dobrowolengo ubezpieczenia chorobowego, doprowadzi to do sytuacji, że wpłata za składki pokryje zaległości, a nie pokryje bieżącej składki chorobowej. Skutkiem tego płatnik utraci prawo do korzyści wynikających z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Aby tego uniknąć, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia, a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego zaproponowanego przez ZUS. Po jego podpisaniu ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.

W sprawie ukladu ratalnego należy skontaktować się z oddziałem ZUS. Płatnik, który podpisze układ ratalny będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.

 

30 mar 2017

Skrócony okresu amortyzacji dla używanych środków trwałych

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

Ujęcie w ewidencji środków trwałych 

Aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od urządzenia wykorzystywanego  firmie niezbędne jest ujęcie go w ewidencji środków trwałych firmy. Jednak, najpierw należy ustalić wartość początkową takiego urządzenia. Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest zależy od formy nabycia go przez firmę. Może to być między innymi cena nabycia lub wartość rynkowa.  Czytaj dalej Skrócony okresu amortyzacji dla używanych środków trwałych

1 2 3 4 5 10
Scroll Up