12 Gru 2016

Kwota wolna od podatku w 2017 roku

taxweb serwis on-line do faktur

W dniu 29 listopada została uchwalona ustawa  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1926).

W art. 1 ustawy wprowadzono zmiany w wysokości i sposobie wyliczania kwoty wolnej od podatku dla płatników podatku dochodowego (PIT). 

 

Mechanizm działania kwoty wolnej od podatku

  • Osoby zarabiające 6 600 PLN rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego.
  • Dla podatników zarabiających więcej niż 6 600 PLN a mniej niż 11 000 PLN rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3091 PLN.
  • Podatnicy osiągający dochód pomiędzy 11 000 a 85 528 PLN rocznie będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3091 PLN.
  • Powyżej dochodu 85 528 PLN rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 PLN nie będą mieli kwoty wolnej.

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

 

Wpływ nowej kwoty wolnej od podatku na wynagrodzenie pracownika

Zmiany w ordynacji podatkowej dotkną w większości  przypadków podatników dopiero w 2018 roku przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2017 roku (np. formularzem PIT-37), przy czym część zmian w przepisach płatnicy (np. pracodawcy) powinni uwzględniać przy naliczaniu miesięcznych zaliczek podatkowych, które są należne od opodatkowanych wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym osobom. 

Jeśli dochody pracownika nie przekroczą 85.528 zł, pracodawca jako płatnik będzie pobierał zaliczki podatkowe w dotychczasowej wysokości (tak jak to czynił np. w 2016 r.). Co miesiąc winien więc pomniejszać podatek pracownika o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 46,33 zł. Należy pamiętać, że aby pracodawca mógł pomniejszać podatek o kwotę zmniejszającą pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-2 wskazujące pracodawcę do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę ulgi podatkowej. 

Jeżeli łączna podstawa opodatkowania pracownika przekroczy pułap 85.528 zł, to od miesiąca, w którym do tego doszło, pracodawca będzie powinien naliczać mu zaliczki na podatek dochodowy bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek.

Końcowe rozliczenie podatku dochodowego uwzględniającego należną kwotę wolną pracownik dokona w rozliczeniu rocznym na przykład na formularzu PIT-37 w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli okaże się, że w ciągu roku zarobił ponad 127 000 zł, to w ogóle nie będzie mu przysługiwała kwota zmniejszająca podatek. W takiej sytuacji pracownik będzie musiał przy składaniu rocznego PIT oddać kwotę zmniejszającą podatek, którą w ciągu roku zastosował jego pracodawca (za każdy miesiąc 46,33 zł).

Jeżeli roczny dochód  pracownika mieściłby się w przedziale między 85.528 zł a 127.000 zł, wówczas do zwrotu na rzecz fiskusa wyjdzie odpowiednia mniejsza kwota (wynikająca z nowego mechanizmu ustalania kwoty zmniejszającej podatek).

 

Wpływ kwoty wolnej na wynagrodzenie pracownika

W tabeli pokazano symulację, w jaki sposób ulga podatkowa wyliczana na nowych zasadach będzie wpływać na wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy pracownika w poszczególnych miesiącach przy wynagrodzeniu brutto pracownika wynoszącym 14 000 zł miesięcznie.

 

MiesiącWynagrodzenie brutto (przychód) w złSkładki na ubezpieczenia społeczne w złZaliczka na podatek
podstawa składek na ubezpieczenia emerytalne i rentoweemerytalnarentowachorobowaUlga podatkowa
styczeń14 00014 0001 366,40210,00343,0046,331 172
luty14 00014 0001 366,40210,00343,0046,331 172
marzec14 00014 0001 366,40210,00343,0046,331 172
kwiecień14 00014 0001 366,40210,00343,0046,331 172
maj14 00014 0001 366,40210,00343,0046,331 172
czerwiec14 00014 0001 366,40210,00343,0046,331 172
lipiec14 00014 0001 366,40210,00343,0046,331 172
sierpień14 00014 0001 366,40210,00343,000,002 650
wrzesień14 00014 0001 366,40210,00343,000,003 225
październik14 0001 890184,4628,35343,000,003 276
listopad14 00000,000,00343,000,003 276
grudzień14 00000,000,00343,000,003 276
Razem168 000127 89012482,061 918,354 116,00324,3123 907

 

Z powyższej symulacji wynika, że:

  • lipiec jest ostatnim miesiącem,  w którym uwzględniana jest kwota wolna od podatku przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ pracownik w sierpniu przekracza roczny próg 85 528 zł kwoty wolnej od podatku w wysokości 3 091 zł;
  • w sierpniu suma podstawy do opodatkowania przekracza 2-gi próg podatkowy (85 528 zł), więc w sierpniu od nadwyżki ponad próg wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy wg. stawki 32%;   
  • w październiku podstawa naliczania składki emerytalnej i rentowej przekracza górny próg (30-krotność średniego wynagrodzenia w gospodarce, 127 890,00 zł w 2017 roku), powyżej której nie są już potrącane od wynagrodzenia w/w składki;
  • składka chorobowa jest potrącana z wynagrodzenie do momentu przekroczenia sumy pobranych składek od początku roku w wysokości ustalanego rok do roku przez ZUS progu, który w 2017 roku wynosi 10 657, 50 zł.
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up