11 paź 2017

Limit jednorazowej amortyzacji – zmiany w 2018

taxweb serwis on-line do faktur

Od 1 stycznia 2018 roku zmieni się dotychczasowy minimalna wartość początkowa środka trwałego, która nie podlega jednorazowej amortyzacji.  Od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie ona z 3 500 zł do 10 000 zł.

Stan na 2017 rok

 

Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

Aktualne ustawy podatkowe pozwalają na niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł. Wydatki na ich nabycie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w miesiącu oddania ich do używania. Wartość tego limitu ulegnie zmianie od 1 stycznia 2018 roku.

Zmiany w roku 2018

 

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Od 1 stycznia 2018 roku zmieni się dotychczasowy minimalna wartość początkowa środka trwałego, która nie podlega jednorazowej amortyzacji.  Od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie ona z 3 500 zł do 10 000 zł. Po tej zmianie prawo do odpisania w koszty jednorazowo środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł zyskają wszyscy podatnicy.

Podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji w 2018 roku do wysokości 10 000 zł stanowić będzie formę dodatkowej zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnich przedsiębiorstwa.

 

Nowy limit roczny jednorazowych odpisów amortyzacyjnych – 100 tys. zł.

Ustawodawca od 1 stycznia wprowadzi nowy instrument bedący zachętą do inwestowania w nowoczesne środki produkcji zarówno dla firm już funkcjonujących, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli corocznie jednorazowo rozliczyć nakłady na środki trwałe, zaliczone do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji, do 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego. 

Podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3 500 zł.

Jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3,5 tys. zł, i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostaną w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu 100 tys. zł podlegać będzie niezamortyzowana wartość tego środka trwałego.

Rozszerzono krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z proponowanego rozliczenia. Ze względu na to, że rozwiązanie nie jest objęte trybem pomocy „de minimis”, zyskają także przedsiębiorcy, którzy korzystali w ostatnich latach, np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Proponowane przepisy będą dotyczyły zakupu maszyn i urządzeń (rozwiązanie to nie będzie dotyczyło nieruchomości oraz środków transportu, w tym samochodów).

Z tej propozycji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy kupujący fabrycznie nowe środki trwałe, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.Ulepszenie środka trwałego

Kolejna zmiana limitu tyczy się ulepszenia/modernizacji środków trwałych. Otóż obecnie jeżeli wartość takiego ulepszenia/modernizacji, skutkująca wzrostem wartości użytkowej, przekracza w roku 3 500 zł (nawet gdy ma ono miejsce etapami), poniesione wydatki nie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów podatkowych lecz powiększają wartość początkową środka trwałego, od którego są naliczane odpisy amortyzacyjne. Również i tutaj roczny limit, od którego trzeba będzie zwiększać wartość początkową o nakłady na ulepszenie, ma się zwiększyć do 10 000 zł.

 

Pomoc „de minimis”

Przypomnijmy o jeszcze jednej możliwości jednorazowego rozliczenia w koszty nabytych środków trwałych w ramach pomocy „de minimis”. Zasady te dotyczą tylko tzw. małych podatników oraz przedsiębiorców, którzy dopiero w tym roku rozpoczęli działalnośc gospodarczą.  Obowiązywały one w latach poprzednich i obowiązywać będą również w 2018 roku. Pomoc ta polega na tym, że można dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku wprowadzenia do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Limit ten w 2017 r. wynosi 215.000 zł. 

Należy zaznaczyć, że w/w limicie nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3 500 zł wartości początkowej środków trwałych, które podatnik postanowił zamortyzować jednorazowo. Mówiąc innymi słowy mamy 215 tys. zł w ramach amortyzacji jednorazowej plus możliwość rozliczenia w kosztach od razu amortyzacji środków trwałych, których wartość nie przekracza 3 500 zł.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up