23 Sty 2017

Metoda jednorazowa amortyzacji środka trwałego

taxweb serwis on-line do faktur

Jednorazowa metoda amortyzacji środka trwałego jest to sposób na bardzo korzystne wliczenie w koszty prowadzonej działalności gospodarczej nabytego majątku, rownież o dużej wartości.  

 

Co to jest amortyzacja jednorazowa

Amortyzacja jednorazowa środka trwałego polega na jednokrotnym, całkowitym umorzeniu środka trwałego za pomocą pojedynczego odpisu amortyzacyjnego. W przeciwieństwie do pozostałych metod amortyzacji (liniowej, degresywnej, naturalnej) plan amortyzacji składa się tylko z jednej pozycji. Wartość odpisu amortyzacyjnego jest równa wartości początkowej środka trwałego.

 

Czym różni się amortyzacja jednorazowa od wliczenia w koszty zwykłego wydatku?

Można zadać pytanie, dlaczego w takiej sytuacji zakupiony majątek nie można zaksięgować jak zwyczajny wydatek? Otóż Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) stanowi, że jeśli okres zużycia zakupionego urządzenia jest dłuższy od 12 miesięcy, to urządzenie należy zakwalifikować jako środek trwały. Jego wartość może zostać wtedy odliczona od opodatkowanych przychodów tylko w części jego faktycznego zużycia w celach związanych z działalnością gospodarczą. Przypadki, w których dopuszczane jest jednorazowe wliczenie w koszty wartości środka trwałego (jednorazowa amortyzacja), są wyjątkami dokładnie określonymi przez ustawodawcę. Wyjątki te opisano w dalszej części artykułu.

Aby istniała możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach uzyskania przychodu przedmiotu, którego czas zużycia jest dłuższy niż 12 miesięcy należy:

 • określić wartość początkową środka trwałego,
 • sprawdzić, czy zakupiony przedmiot można zamortyzować metodą jednorazową lub przedsiębiorca jest uprawniony do zastosowania tej metody amortyzacji, 
 • wprowadzić go ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Dopiero po wprowadzeniu zakupionego środka trwałego do Ewidencji Środków Trwałych i WNiP (czyli wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania) można dokonać wliczenia w koszty jego wartość przez jednorazowy odpis amortyzacyjny. Można tego dokonać w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do Ewidencji lub w miesiącu następnym.

 

Jednorazowa metoda amortyzacji z uwagi na niską wartość początkową środka trwałego

Jeśli wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 3 500 zł (dla płatników VAT jest to wartość netto, dla podatników zwolnionych z VAT –  wartość brutto) można umorzyć środek trwały przez jednorazowy odpis amortyzacyjny (art. 22f ust. 3 UPDOF). Podatnik prowadzący swoją księgowość w oparciu o KPiR jednorazowy odpis amortyzacyjny ujmie w kolumnie nr 13 – pozostałe wydatki – w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu kolejnym.

 

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis

W ramach pomocy de minimis można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych o wartości początkowej do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 EUR (w 2017 roku to kwota 215 000 zł). Limit dotyczy łącznej wartości wszystkich odpisów amortyzacyjnych dokonanych w danym roku podatkowym. W praktyce oznacza to, że w ciągu roku można zamortyzować jednorazowo środki trwałe, których wartość nie przekracza wspomnianej kwoty łącznie. Jak wynika z art. 87 i 88 Traktatu, w ciągu 3 lat łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR. Dla firm transportowych limit ten wynosi równowartość 100 000 EUR. 

Kto może skorzystać? 

Z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej,
 • tzw. mali podatnicy – małym podatnikiem określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR. W 2017 roku limit ten będzie wynosił 5 157 000 zł (art. 22k ust. 7 UPDOF).

 

Z pomocy de minimis nie może skorzystać podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 

Jakiego typu środki trwałe można zamortyzować jednorazowo w ramach pomocy de minimis? 

Jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, tj.:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Jak skorzystać z pomocy de minimis?

Podatnik sam decyduje o tym, czy skorzysta z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czy też nie i nie musi występować do organów podatkowych o zgodę na jej zastosowanie.

Przedsiębiorca, dla zapewnienia sobie pewności poprawności zastosowania lub jeśli będzie się ubiegał o kolejną pomoc w ramach de minimis, może zgłosić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zastosowaniu tej formy pomocy. Organ podatkowy po otrzymaniu wniosku o udzielenie takiej pomocy zweryfikuje, czy podatnik spełnił wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z pomocy.

Gdyby się okazało, że podatnik nie miał prawa do skorzystania z pomocy de minimis, np. w przypadku przekroczenia limitu pomocy, wówczas powinien on dokonać korekty kosztów podatkowych.

 

Poza wnioskiem o wydanie zaświadczenia należy także złożyć:

 • fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
 • ewidencję środków trwałych,
 • dowód potwierdzający dokonanie odpisów amortyzacyjnych (np. kopia KPiR),
 • oświadczenie o metodzie amortyzacji jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
 • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

 

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up