17 gru 2016

Pojazd jako środek trwały – ustalenie wartości początkowej

taxweb serwis on-line do faktur

Przedsiębiorcy chętnie wprowadzają pojazdy do ewidencji środków trwałych, po to by:

 • zaliczyć w koszty wydatek poniesiony na zakup samochodu,
 • zaliczyć w koszty prowadzenia działalności wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem pojazdu,
 • uniknąć żmudnego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, która jest konieczna do zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności  wydatków na pojazd prywatny (nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych) i to tylko do wysokości wyliczonej tzw. kilometrówki.

 

Informacje podstawowe

Aby wprowadzić poprawnie pojazd do ewidencji środków trwałych należy określić kilka parametrów związanych z pojazdem, które zostaną wpisane do ewidencji:

 • data nabycia,
 • data wprowadzenia do użytku,
 • typ dokumentu nabycia,
 • wartość początkowa,
 • kod z klasyfikacji środków trwałych, który decyduje o czasie w jakim środek trwały całkowicie się zamortyzuje,
 • wybrana metoda amortyzacji pojazdu jako środka trwałego.

Jednym z ważniejszych parametrów jest wartość początkowa środa trwałego, ponieważ od tej wartości zależy wysokość comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych, będących kosztem prowadzonej działalności, a więc obniżającej należny fiskusowi podatek dochodowy. Ustalenie wartości początkowej często nastręcza przedsiębiorcom problemów.

 

Jakie wydatki na zakup pojazdu stanowią wartość początkową pojazdu?

Wartość początkowa pojazdu to cena zakupu pojazdu powiększona o dodatkowe wydatki związane przygotowaniem pojazdu do wykorzystywania go w działalności gospodarczej. Wydatki te powinny spełniać poniższe kryteria:

 • powinny być zgodne z wymaganiami stawianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 22g ust. 3 UPDOF oraz art. 16g ust. 3 UPDOP)
 • powinny być poniesione przed datą wprowadzenia pojazdu jako środka trwałego do ewidencji środków trwałych.

Nie spełnienie którego z powyższych kryteriów uniemożliwia powiększenia wartości początkowej środka trwałego o ten wydatek.

 

 Art. 22g ust. 3 UPDOF oraz art. 16g ust. 3 UPDOP: Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

 

Jak określić cenę nabycia pojazdu.

Pojazd nabyty na firmę na podstawie faktury VAT. Cena zakupu jest wartość określona na fakturze VAT.

Pojazd prywatny przedsiębiorcy. Do ewidencji środków trwałych można wprowadzić również samochód będący samochodem prywatnym przedsiębiorcy. Taki pojazd może być nabyty na podstawie faktury VAT, gdzie kupującym była osoba prywatna, a nie firma przedsiębiorcy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. Ceną nabycia w takim przypadku będzie wartość rynkowa z dnia przekazania pojazdu jako środka trwałego do użytku w przedsiębiorstwie, chyba że na fakturze lub w umowie określono tę wartość jako niższą. Należy pamiętać, że taki samochód prywatny może zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych pod warunkiem, że będzie on używany w działalności gospodarczej dłużej niż 1 rok. Zgodnie z definicją środka trwałego należy również pamiętać, aby samochód który wprowadzamy do firmy był „zdatny do użytku i używany na potrzeby przedsiębiorstwa”. 

Darowizna. W przypadku kiedy samochód został nabyty w sposób nieodpłatny (np. w drodze darowizny lub spadku) za jego wartość początkową przyjmuje się wartość rynkową z dnia przekazania pojazdu jako środka trwałego do użytku w przedsiębiorstwie.

  

Koszty zakupu powiększające wartość początkową pojazdu

Opłata rejestracyjna. Do opłaty rejestracyjnej można zaliczyć:

 • opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego,
 • opłaty notarialne, skarbowe,
 • akcyza i opłaty celne w przypadku importu pojazdu,
 • wydatek na nalepkę kontrolną,
 • opłatę za znaki legalizacyjne,
 • koszt zakupu nowych tablic rejestracyjnych. 

Koszty transportu pojazdu. Jeśli pojazd został zakupiony w innym mieście lub kraju i przedsiębiorca poniósł dodatkowe koszty, aby pojazd przetransportować do swojej lokalizacji, to koszty takiego transportu, załadunku i wyładunku mogą powiększyć wartość początkową pojazdu.

Ubezpieczenie. Do kosztów powiększających wartość początkowa można zaliczyć jedynie koszty poniesione na ubezpieczenie transportu pojazdu pojazdu, jeśli zakupiony pojazd był przewożony innym środkiem transportu, a koszt takiego ubezpieczenie poniósł przedsiębiorca.   Koszt ubezpieczenia OC nie zwiększa wartości początkowej, ponieważ  OC nie ma wpływu na kompletność pojazdu i jego zdatność do użytku, ale taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, umieszczając go w 13 kolumnie (pozostałe wydatki) KPiR. 

Doposażenie pojazdu. Jeśli po zakupie pojazdu (ale przed wprowadzenie do ewidencji środków trwałych) przedsiębiorca dokonał instalacji dodatkowego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, które po montażu stanowi integralną część pojazdu, wydatek na takie doposażenie podwyższa wartość początkową pojazdu.

Nieodliczony podatek VAT. W przypadku, gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o mieszanym wykorzystaniu pojazdu, czyli do celów prywatnych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to istnieje możliwość odliczenia jedynie 50% wartości zapłaconego podatku VAT (jeśli pojazd został zakupiony na fakturę VAT). W takiej sytuacji pozostałe 50% wartości podatku powiększa wartość początkową pojazdu, a więc również wartość odpisów amortyzacyjnych.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up