30 Mar 2017

Skrócony okresu amortyzacji dla używanych środków trwałych

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

Ujęcie w ewidencji środków trwałych 

Aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od urządzenia wykorzystywanego  firmie niezbędne jest ujęcie go w ewidencji środków trwałych firmy. Jednak, najpierw należy ustalić wartość początkową takiego urządzenia. Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest zależy od formy nabycia go przez firmę. Może to być między innymi cena nabycia lub wartość rynkowa. 

 

Ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Podatnicy mogą dla pewnych grup środków trwałych indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne. Dotyczy to używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. 

Podstawa prawna: art. 22j Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W takim przypadku okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

1) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT:

  • 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł, 
  • 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50.000 zł,
  • 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Aby środek trwały zaliczony do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środek transportu został uznany za używany lub ulepszony, a tym samym było możliwe indywidualne ustalenie stawki amortyzacyjnej, podatnik musi udowodnić, że:

  • w przypadku uznania za używany –  przed jego nabyciem był on wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy.
  • w przypadku uznania za ulepszony – przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie środka trwałego stanowiły co najmniej 20% jego wartości początkowej.

2) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – 30 miesięcy; 

3) dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 – 10 lat, z wyjątkiem:

  • trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,
  • kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres amortyzacji – nie może być krótszy niż 3 lata; 
  • dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

4) dla budynków i budowli, wymienionych w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF i art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP, okres warunkujący uznanie obiektu za używany wynosi 60 miesięcy.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up