15 Wrz 2014

Spółka komandytowa

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

Co to jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest to spółka prawa handlowego, określana jako spółka osobowa. W składa tej spółki wchodzą dwa typy wspólników: komandytariusze i komplementariusze. Komandytariusz to osoba o charakterze pasywnym, ma ona mniejszy udział w zarządzaniu spółką, za to jej odpowiedzialność finansowa jest ograniczona do sumy komandytowej. Komplementariusz to wspólnik, który co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, ale odpowiada za zobowiązania całym swym majątkiem (w przypadku gdy niewystarczający jest majątek spółki).

 

Wspólnicy

Wspólnicy dzielą się na opisanych wyżej komplementariuszy i komandytariuszy, mogą nimi być zarówno osoby prywatne jak i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej, którym ustawa tę zdolność nadaje np. spółka cywilna.

 

Powstanie i ustanie spółki

Spółka powstaje z momentem wpisu do KRS, który poprzedzony jest zawarciem umowy spółki. Umowa ta musi przybrać formę aktu notarialnego. Obowiązkowe jest również ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Prawo zgłoszenia ma każdy wspólnik, bez podziału na biernych i aktywnych.

Likwidacja spółki oznacza zakończenie jest istnienia. Polega ona na wykreśleniu z KRS, rozwiązaniu umowy oraz na podziale majątku spółki zgodnie z postanowieniami umownymi. Rozwiązanie następuje z powodów wymienionych w umowie lub z powodów ustawowych: ogłoszenia upadłości, śmierci komplementariusza lub ogłoszenia upadłości jednego ze wspólników.

 

Podatki i księgowość

Spółka komandytowa podlega obowiązkowi prowadzenia pełnej księgowości oraz obowiązkom sprawozdawczym względem KRS. Zarząd spółki może wybrać formę opodatkowania: liniową i zasady ogólne. Te właściwości czynią spółkę komandytową formą właściwą dla średnich firm, które nie chcą utrzymywać dużych organów zarządczych i nadzorczych, ale wymagają dużych inwestycji.Spółka komandytowa to dobre rozwiązanie w sytuacji gdy osoba z pomysłem szuka inwestorów.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up