15 Wrz 2014

Spółka partnerska

taxweb serwis on-line księgowości

Co to jest spółka partnerska?

Spółka partnerska jest spółką osobową uregulowaną w przepisach kodeksu spółek handlowych. Zrzesza ona wspólników, których celem jest działalność zarobkowa polegająca na wykonywaniu wolnego zawodu.

W odróżnieniu od innych spółek prawa handlowego w jej skład mogą wchodzić jedynie osoby fizyczne. Jest to stosunkowo nowa instytucja w polskim porządku prawnym, ponieważ istnieje dopiero od 2001 roku.

 

Co wyróżnia spółkę partnerską?

Spółka partnerska jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej, z takiego rodzaju przedsiębiorstwa mogą skorzystać tylko konkretne osoby, których celem jest wykonywanie ściśle określonej działalności. Spółkę partnerską założyć mogą osoby fizyczne wykonujące zawód:

 • adwokata
 • aptekarza
 • architekta
 • inżyniera budownictwa
 • biegłego rewidenta
 • brokera ubezpieczeniowego
 • doradcy podatkowego
 • księgowego
 • lekarza
 • lekarza dentysty
 • notariusza
 • pielęgniarki
 • położnej
 • radcy prawnego
 • rzecznika patentowego
 • rzecznika majątkowego
 • tłumacza przysięgłego

Umowa spółki partnerskiej wymaga udziału co najmniej dwóch osób fizycznych spełniających odpowiednie wymagania ustawowe. Na przykład do powołania spółki partnerskiej zajmującej się działalnością polegającą na projektowaniu budynków konieczna jest wola wspólników, którzy posiadają uprawnienia magistra inżyniera architektury.

 

Reprezentacja spółki

Zgodnie z normami kodeksu spółek handlowych każdy ze wspólników ma prawo do reprezentowania spółki w jej imieniu. Umowa między partnerami-wspólnikami może ograniczać zakres reprezentacji, ale bezwzględnie wymagana jest forma pisemna.

Wyłączenie możliwości reprezentacji przez jednego z partnerów w trakcie trwania spółki jest możliwe tylko z przyczyn ustawowych i związane jest z podjęciem takiej decyzji w formie uchwały, przy zachowaniu kworum 2/3 ogólnej liczby partnerów i przy większości ¾ głosów (wymagania ustawowe, umowa może przewidywać surowszy tryb).

W odróżnieniu od innych spółek osobowych umowa spółki partnerskiej może przewidywać powołanie zarządu, który na wzór spółki z ograniczoną działalnością zajmuje się prowadzeniem działalności i reprezentacją na zewnątrz.

 

Zakres odpowiedzialności partnerów

Kwestia odpowiedzialności majątkowej w spółce partnerskiej została uregulowana odmiennie niż w innych spółkach osobowych. Pomimo braku osobowości prawnej wspólnik nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych uczestników spółki. Decyzję podjęte przez jednego z partnerów lub pracowników, których zdecydował się zatrudnić nie obarczają materialnie innych partnerów.

Solidarna odpowiedzialność występuję jedynie jako skutek decyzji podjętych przez zgromadzenie wspólników. Oznacza to, że jeżeli spółka zaciągnie pożyczkę, której nie może spłacić każdy z partnerów odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązanie, nawet jeżeli sprzeciwiał się decyzji o zaciągnięciu pożyczki.

 

Księgowość i kapitał zakładowy

Partnerzy opisywanej spółki mogą prowadzić zarówno pełną księgowość jaki i rozliczać się z urzędem skarbowym w formie księgi przychodów i rozchodów, a także w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Księgowość jest prowadzona wspólnie dla całej organizacji mimo, że każdy z partnerów wystawia osobne faktury za swoje usługi. Takie rozwiązanie powoduje, że bardzo istotna jest kwestia unormowania podziału dochodów w umowie spółki.

Do powołania spółki i wpisania jej do KRS  nie jest wymagane wpłacenie kapitału zakładowego.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up