Tag Archives: Transport

21 lip 2014

Krajowy przewóz drogowy powyżej 9 osób. Wymagane licencje i zezwolenia.

taxweb serwis on-line księgowości

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działalności

Aby wykonywać działalność gospodarcza polegająca na przewozie drogowym powyżej 9 osób  należy:

1/ posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej z odpowiednim PKD – jeśli dotychczasowa działalność nie obejmuje wspomnianego przewozu osób, należy go uzupełnić w Urzędzie Gminy stosownym do zarejestrowanej działalności. Czytaj dalej Krajowy przewóz drogowy powyżej 9 osób. Wymagane licencje i zezwolenia.

01 mar 2014

Przewóz drogowy osób. Obowiązki przewoźnika i podróżnego.

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

Ważniejsze obowiązki przewoźnika

 1. Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości zakres swojego działania, a w  szczególności adresy punktów odprawy i sposób zawierania umowy przewozu.
 2. Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy.
 3. Przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób są obowiązani do okresowej aktualizacji i publikowania informacji o wykonywanej komunikacji.
 4. Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, ustalone lub stosowane przez niego taryfy lub cenniki.
 5. Przewoźnik zapewnia zainteresowanym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych.
 6. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
 7. Przewoźnik powinien podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.
 8. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy).
 9. W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.

 

Ważniejsze obowiązki podróżnego

 1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.
 2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego.
 3. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

 

Zawarcie umowy przewozy z podróżnym

Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

Na bilecie umieszcza się:

 • nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego;
 • relację lub strefę przejazdu;
 • wysokość należności za przejazd;
 • zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu.

Na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie osób. Dane i informacje, o których mowa powyżej, zapisywane są w pamięci elektronicznej biletu, jeżeli bilet ma formę elektroniczną.

 

Uprawnienia podróżnego do zmiany zakresu usługi przewozowej

Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć:

 • terminu odjazdu;
 • miejscowości przeznaczenia;
 • klasy środka transportowego.

W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, podróżny powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności.

Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie art. 15 Prawa przewozowego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.

Scroll Up