20 Sty 2017

Termin rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

Od którego miesiąca można amortyzować środek trwały?

Rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego może nastąpić począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

 

Podstawa prawna: Art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. „Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu)… .”

 

Dla ustawodawcy terminem wyjściowym do ustalenia pierwszego miesiąca rozpoczęcia amortyzacji jest moment wprowadzenia środka trwałego do Ewidencji Środków Trwałych. Data ta jest równoznaczna z momentem rozpoczęcia użytkowania środka trwałego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Środek zakupiony, ale nie wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych nie może być amortyzowany, a wartość odpisów amortyzacyjnych nie może być kosztem uzyskania przychodów.

Nie wprowadzenie środka trwałego do Ewidencji Środków Trwałych skutkuje koniecznością wyłączenia dokonanych odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów oraz wpłacenie wraz z odsetkami zaległego podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego.

Wyjątkiem, w którym można dokonać pierwszej amortyzacji w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do Ewidencji Środków Trwałych jest przypadek, w którym przedsiębiorca dokonuje amortyzacji jednorazowej. Amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca można dokonać: 

  • gdy wartość początkowa  środka trwałego w dniu przyjęcia do użytkowania jest równa lub niższa niż 3 500 zł (art. 22f ust. 3 updof),
  • gdy podatnikiem jest przedsiębiorca, który w bieżącym w roku podatkowym rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej lub jest tzw. małym podatnikiem, korzystającym z pomocy de minimis. Amortyzowany jednorazowo środek trwały powinien być zaliczony do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, a wartość początkowa takiego środka trwałego nie może przekraczać równowartości kwoty 50 000 euro ( art. 22k ust. 7, 8 updof).

 

Kiedy można wprowadzić zakupiony majątek do Ewidencji Środków Trwałych?

Należy pamiętać, że aby móc wprowadzić zakupione urządzenie do Ewidencji Środków Trwałych, urządzenie musi być kompletne i zdatne do użytkowania. Dobrym przykładem może być zakup samochodu, który z różnych powodów został zarejestrowany dopiero po 2 miesiącach od daty zakupu. Pojazd przed zarejestrowaniem nie był dopuszczony do ruchu i nie mógł być wykorzystywany w celach związanych z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że zakupiony pojazd nie mógł być wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych przed datą jego rejestracji.

Podobna sytuacja ma się z Wartością Niematerialna i Prawną, na przykład programem komputerowym, który zastał zakupiony wcześniej niż komputer, na którym miał być zainstalowany. Brak komputera powoduje, że zakupiony program nie jest zdatny do użytku i nie może być wykorzystywany przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a w efekcie nie może wprowadzony do Ewidencji Środków Trwałych. Dopiero zakup komputera i uruchomienie produkcyjne programu umożliwia rozpoczęcie amortyzacji programu komputerowego i komputera począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym program został wprowadzony do Ewidencji.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up