REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TAXWEB.PL


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługa udostępniania funkcjonalności oprogramowania do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów w oparciu o książkę przychodów i rozchodów oraz na potrzeby rozliczania ryczałtów podatkowych, (dalej: Usługa SaaS) świadczona jest przez spółkę TaxWeb Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 2 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338798, NIP 7010204541, zwaną dalej TAXWEB.

2. Usługa SaaS działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi SaaS przed podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi SaaS, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Korzystając z Usługi SaaS Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

1. Adres Elektroniczny TAXWEB – adresy poczty elektronicznej: kontakt@taxweb.pl i helpdesk@taxweb.pl, stanowiące obowiązujące TAXWEB i Użytkownika adresy poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z TAXWEB

2. Adres Elektroniczny Użytkownika – adres poczty elektronicznej definiowany przez Internautę w toku procedury rejestracyjnej celem nabycia statusu Użytkownika, stanowiący obowiązujący Użytkownika i TAXWEB adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z TAXWEB. Adres może ulec zmianie w ramach zmiany danych Użytkownika w sposób określony w Regulaminie.

3. Cennik – oznacza wysokość aktualnych opłat za korzystanie przez Użytkownika z Usługi SaaS.

4. Dane – oznacza jakiekolwiek dane wprowadzane i przetwarzane przez Użytkownika w Systemie oraz przechowywane w Systemie w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług SaaS.

5. Dokumentacja – oznacza dokumentację opisującą funkcjonalność Systemu, w tym także multimedialne pliki pomocy i prezentacje zamieszczone w Serwisie.

6. e-Deklaracje – oznacza deklaracje podatkowe i deklaracje ZUS zawarte w aktualnej liście zamieszczonej w Dokumentacji.

7. TAXWEB – oznacza TaxWeb Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000338798, NIP 7010204541.

8. Internauta – oznacza dowolną osobę odwiedzającą Serwis.

9. Pakiet – oznacza pakiet poszczególnych Usług SaaS o kompozycji wskazanej w Cenniku.

10. Regulamin Promocji – oznacza regulamin akcji promocyjnej wydawany przez TAXWEB na oznaczony okres obowiązywania akcji promocyjnej, do którego stosuje się Regulamin, chyba że sam Regulamin Promocji stanowi inaczej.

11. Regulamin Usług Dodatkowych – oznacza odrębny regulamin wydawany w odniesienie do specyficznych usług wprowadzanych przez TAXWEB w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu.

12. Serwis – oznacza zbiór informacji i narzędzi dostępnych na stronie internetowej www.taxweb.pl umożliwiających korzystanie z Usług Dostępu i SaaS. System oznacza rozwiązanie informatyczne złożone z oprogramowania aplikacyjnego o funkcjonalności określonej w Dokumentacji wraz z oprogramowaniem bazy danych umożliwiającymi przechowywanie Danych.

13. Użytkownik – oznacza przedsiębiorcę, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, która została zarejestrowany w Serwisie oraz posiada co najmniej jeden aktywny Pakiet.

III. USŁUGA DOSTĘPU

1. Usługa Dostępu jest świadczona na rzecz Internauty przez TAXWEB na podstawie zawartej umowy.

O zawarciu umowy decyduje Internauta. Internauta zawiera z TAXWEB umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Dostępu poprzez wejście na stronę internetową Serwisu.

2. Umowa w przedmiocie świadczenia Usługi Dostępu obowiązuje do chwili zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usługi Dostępu, chociażby zaprzestanie korzystania z Usługi Dostępu miało charakter przejściowy. O zaprzestaniu korzystania z Usługi Dostępu decyduje Internauta poprzez opuszczenie internetowej strony, na której dostępny jest Serwis. Ponowne odwiedziny przez Internautę strony internetowej Serwisu powoduje zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie świadczenia Usług Dostępu.

3. W ramach Usługi Dostępu Internauta uzyskuje nieodpłatne uprawnienie do przeglądanie zawartości Serwisu, w szczególności do zapoznawania się Dokumentacją, ofertami świadczenia Usługi SaaS, ogłoszeniami i informacjami zamieszczanymi przez TAXWEB z wyłączeniem praw do korzystania z Usługi SaaS.

IV. USŁUGA

1. Usługa SaaS świadczona jest wyłącznie na rzecz Użytkowników.

2. Celem uzyskania statusu Użytkownika Internauta winien się zarejestrować w Serwisie. Z chwilą potwierdzenia przez TAXWEB aktywacji Usługi SaaS zostaje zawarta pomiędzy TAXWEB a Użytkownikiem umowa o świadczenie Usługi SaaS w zakresie przedpłaconym przez Użytkownika zgodnie z Cennikiem.

3. Proces rejestracyjny wymaga od Internauty wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie poprzez wprowadzenie do formularza danych identyfikujących Użytkownika podanych jako wymaganych w formularzu. Szczegółowy proces rejestracji Użytkownika do usługi SaaS jest opisany w Dokumentacji dostępnej w Serwisie. Aby uzyskać dostęp do Usługi SaaS Użytkownik musi zaakceptować niniejszy Regulamin, a także odpowiedni Regulamin Promocji i Regulamin Usługi Dodatkowej. Zgoda wyrażana jest przez oznaczenie przez Internautę pola akceptacji powyższych dokumentów i kliknięcie przycisku, czego efektem jest zarejestrowanie w Systemie zgody Internauty na stosowanie powyższych dokumentów oraz aktywacja dostępu do Usługi SaaS.

4. Stan aktualnych rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a TAXWEB będzie dostępny dla Użytkownika po w Serwisie po jego zalogowaniu. Po dokonanym wyborze Internauta uzyskuje dostęp do panelu płatności umożliwiającego dokonanie płatności za wybrane Pakiety za pośrednictwem wybranego operatora płatności elektronicznych. Momentem dokonania płatności przez Internautę jest moment, w którym TAXWEB uzyska potwierdzenie dokonania pełnej płatności od operatora płatności elektronicznych za pośrednictwem którego Internauta dokonał płatności. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od momentu uzyskania przez TAXWEB potwierdzenia wpłaty, TAXWEB poinformuje Internautę o dokonaniu wpłaty i aktywacji Usługi SaaS w wybranym przez Internautę Pakiecie. W momencie otrzymania informacji o aktywacji Usługi SaaS Internauta uzyskuje status Użytkownika.

5. Użytkownik może korzystać z Usługi SaaS w Okresie Opłaconym wyłącznie po zalogowaniu się do Serwisu.

6. Usługa SaaS jest świadczona w Okresie Opłaconym na zasadzie tzw. usługi przedpłaconej. Umowa o świadczenie Usługi SaaS ulega rozwiązaniu w dacie wyrejestrowania Użytkownika, względnie upływu Okresu Opłaconego w zależności, które ze zdarzeń będzie miało miejsce wcześniej. Umowa o świadczenie Usługi SaaS ulega rozwiązaniu także w dacie zakończenia świadczenia Usługi SaaS zgodnie z ust.13. TAXWEB zaprzestaje świadczenia Usługi SaaS dla danego Pakietu w dacie upływu Okresu Opłaconego. Jeżeli zgodnie z Cennikiem świadczenie Usługi Saas dla określonego Pakietu wymaga wykupienia innego Pakietu (np. Pakietu niższego poziomu), wówczas upływ Okresu Opłaconego dla takiego innego Pakietu powoduje zakończenie świadczenia Usługi SaaS dla Pakietów warunkowanych wykupem Pakietu, względem którego upłynął Okres Opłacony. Użytkownik zostanie bezpośrednio poinformowany o upływie Okresu Opłaconego dla danego Pakietu w dacie upływu Okresu Opłaconego oraz poprzez wyświetlenie komunikatu na stronie logowania w Serwisie. Celem dalszego korzystania z Usługi SaaS oraz dostępu do Danych wprowadzonych do Systemu Użytkownik winien korzystając z dostępnych w w/w komunikatach dokonać zakupu odpowiednich Pakietów na analogicznych poziomach jak Pakiety, których Okres Opłacony upłynął. W takim przypadku ust.7 stosuje się odpowiednio.

7. TAXWEB będzie utrzymywać w Systemie Dane wprowadzone przez Użytkownika przez okres 5 lat od dnia ich wprowadzenia.

8. W każdym Okresie Opłaconym Użytkownik będzie uprawniony do wykupienia dodatkowego Pakietu lub wykupienia tego samego Pakietu na dodatkowy okres w trybie zgodnym z ust.4.

9. W Okresie Opłaconym dla jakiegokolwiek Pakietu możliwe jest dokonywanie przez Użytkownika zmian w danych rejestracyjnych Użytkownika, a także uzupełnianie danych Użytkownika o dane fakultatywne dostępne w profilu Użytkownika. Także w Okresie Opłaconym Użytkownik posiada dostęp do danych jakie wprowadził do Systemu w związku z korzystaniem z Usługi SaaS.

10 TAXWEB jest uprawniona do zablokowania procedury rejestracji lub/i do usunięcia nadanego Użytkownikowi loginu i hasła dostępu (usunięcia Użytkownika z Serwisu) w następujących przypadkach:

(a) podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym lub danych niewystarczających do wystawienia Użytkownikowi dokumentów poświadczających sprzedaż Usługi SaaS zgodnie z przepisami prawa podatkowego;

(b) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;

(c) ustalenia, iż Użytkownik nie prowadzi działalności gospodarczej

(d) ujawnienia faktu prób włamania przez Użytkownika do Systemu, w tym do Danych innych użytkowników Systemu;

(e) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi SaaS w związku z czynami zabronionymi;

(f) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi SaaS w celu wyrządzenia TAXWEB szkody;

(g) zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie nieprawdziwych informacji naruszających prawa osób trzecich lub TAXWEB, w sytuacji gdy funkcjonalność Serwisu dopuszcza zamieszczenie przez Użytkownika treści;

(h) nie wykupienia Użytkownika jakiegokolwiek Pakietu Usługi SaaS przez okres 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął ostatni Okres Opłacony.

11. W przypadku wyrejestrowania Użytkownika przez TAXWEB w trybie ust.10. lit (a) – (g) wniesione przez Użytkownika opłaty nie podlegają zwrotowi.

12. TAXWEB jest uprawniona do zablokowania procedury rejestracji Użytkownika w następujących przypadkach:

(a) awarii Systemu, w tym także środków łączności zapewniających Systemowi dostęp do Internetu;

(b) trwałego uszkodzenia Systemu uniemożliwiającego dalsze świadczenie Usługi SaaS.

13. TAXWEB jest uprawniona do zakończenia świadczenia Usługi SaaS na rzecz Użytkownika, w przypadku gdy dalsze świadczenie Usług SaaS nie jest możliwe z jakichkolwiek przyczyn. W takim przypadku TAXWEB zamieści w Serwisie ogłoszenie oraz skieruje do Użytkownika zawiadomienie o dacie zaprzestania świadczenia Usług przypadającej nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia i zawiadomienia. W takim przypadku:

(a) w okresie do daty, którą TAXWEB wskazała jako datę zaprzestania świadczenia Usługi SaaS, Pakiety których dotyczy zaprzestanie świadczenia Usług stają się wolne od opłat, a pobrane przez TAXWEB opłaty za okres od daty, którą TAXWEB wskazała jako datę zaprzestania świadczenia Usługi SaaS ulegają zwrotowi na rzecz Użytkownika;

(b) do daty, którą TAXWEB wskazała jako datę zaprzestania świadczenia Usługi SaaS Użytkownik jest obowiązany dokonać stosownych wydruków deklaracji, raportów, zestawień etc, oraz pobrać Dane jakie wprowadził do Systemu;

(c) po dacie, którą TAXWEB wskazała jako datę zaprzestania świadczenia Usługi SaaS, Dane i Usługi SaaS mogą być jeszcze dostępne dla Użytkownika, natomiast TAXWEB nie ma obowiązku udostępniać Usługi SaaS i Danych po tej dacie;

(d) Po dacie którą TAXWEB wskazała jako datę zaprzestania świadczenia Usługi SaaS nastąpi zwrot nadpłat i wyrejestrowanie Użytkowników;

14. Wyrejestrowanie Użytkownika następuje z chwilą usunięcia loginu Użytkownika z Serwisu. Informacja o tym zdarzeniu zostanie przesłana Użytkownikowi.

15. Użytkownik udostępnia login i hasło do Serwisu jak również Adres Elektroniczny Użytkownika jakimkolwiek osobom ( w tym swoim pracownikom i pełnomocnikom) na własną odpowiedzialność. Wszelkie czynności faktyczne i prawne wykonane przez osoby posługujące się loginem i hasłem do Serwisu jak również Adresem Elektronicznym Użytkownika są uznawane za czynności Użytkownika.

16. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją do Usługi SAAS wyraża zgodę na otrzymywanie od TAXWEB na adres mail podany w procesie rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych, w szczególności:

a) newslettera zawierającego omówienia z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) informacji dotyczących systemu i produktów TAXWEB oraz produktów i usług podmiotów trzecich, zlecających przekazywanie takich informacji TAXWEB,

c) powiadomień o zdarzeniach (zmianach, nowych przepisach i terminach).

V. CENNIK

1. Cennik jest zamieszczony i dostępny dla Internautów i Użytkowników w Serwisie. Cennik obejmuje opłaty za Pakiety wraz określeniem zakresu funkcjonalnego Systemu, jaki w ramach Usługi SaaS zostanie udostępniony Użytkownikowi w zamian ze wniesione opłaty.

2. Zmiany Cennika są ogłaszane w Serwisie w miejscu publikacji aktualnego Cennika a dodatkowo informacja o zmianie Cennika może być przekazana bezpośrednio Użytkownikom. Zmiana Cennika zostaje wprowadzona w stosunku do Użytkowników w terminie wynikającym z ogłoszenia i zawiadomienia Użytkowników. Jednakowoż zmiana Cennika nie odnosi skutku w stosunku do opłat uiszczonych przez Użytkowników przed datą ogłoszenia i zawiadomienia o zmianie Cennika za wyjątkiem opisanym w ustępie poniżej..

3. W przypadku zmiany cen na niższe, wynikająca z Cenników różnica pomiędzy cenami za Pakiet w części Okresie Obowiązywania występującego po wejściu w życie nowego Cennika zostanie przeliczona na opłatę za ten Pakiet zgodnie z cenami nowego Cennika a bieżący Okres Opłacony zostanie automatycznie przedłużony o taki okres za jaki Użytkownik mógłby wykupić Pakiet z tak obliczonej różnicy cen.

VI. ADRESY ELEKTRONICZNE

1. TAXWEB oraz Użytkownik będą sobie składać oświadczenia woli i wiedzy związane z Usługą SaaS za pomocą poczty elektronicznej kierując korespondencję odpowiednio na Adres Elektroniczny TAXWEB i Adres Elektroniczny Użytkownika. Adres Elektroniczny Użytkownika pozostaje właściwy do komunikacji pomimo wyrejestrowania Użytkownika.

2. Likwidacja Adresu Elektronicznego następuje na ryzyko jego właściciela. W takim przypadku korespondencja przesłana na adres zlikwidowanego Adresu Elektronicznego będzie uznawana za doręczoną adresatowi.

3. Za moment otrzymania przez odbiorcę wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej uznaje się datę, godzinę i minutę doręczenia wiadomości do adresata zawartą w raporcie doręczenia generowanym przez klienta poczty elektronicznej nadawcy.

4. Oświadczenia Stron składane w formie elektronicznej są uznawane przez strony za złożone w formie pisemnej. Powyższe odnosi się także do oświadczeń składanych przez Użytkownika w formie akceptacji treści oświadczeń zawartych w Serwisie.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAXWEB

1. TAXWEB nie odpowiada wobec Użytkownika za brak dostępności Usługi Dostępu jako usługi darmowej ani za jej jakość, nawet wówczas, gdy niedostępność Usługi Dostępu lub obniżenie jej jakości wynika z okoliczności leżących po stronie TAXWEB.

2. TAXWEB nie odpowiada wobec Użytkowników ani osób trzecich za treść zawartości Serwisu, w tym w szczególności za treść informacji i wypowiedzi jakie zostają zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

3. W przypadku, gdy treści zamieszczone przez Użytkowników naruszają prawa osób trzecich, osoby te winny skierować do TAXWEB na skrzynkę pocztową określoną w Serwisie w zakładce Kontakt żądanie usunięcia informacji lub treści naruszających prawa tych osób. W takim przypadku TAXWEB usunie takie treści o ile treści są elementami Serwisu. Nie są elementami Serwisu wypowiedzi zamieszczone na forach dyskusyjnych, jakie mogą być uruchomione w Serwisie. Informacje o danych osobowych uczestnika forum TAXWEB udostępnia jedynie organom uprawnionym do żądania tego rodzaju informacji.

4. Odpowiedzialność TAXWEB wobec Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi SaaS ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności wynikającej z bezpodstawnego usunięcia Użytkownika z Serwisu, gdzie w przypadku uwzględniania złożonej przez Użytkownika reklamacji, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do ponownej rejestracji w Serwisie.

5. TAXWEB w szczególności nie odpowiada za:

(a) niedostępność lub przerwy w działaniu Serwisu wywołane przerwami w łączności telekomunikacyjnej, awarią infrastruktury technicznej i awariami Systemu;

(b) błędami oprogramowania Systemu rozumianymi jako przypadki niewłaściwego działania Systemu;

(c) awarią adresów komunikacji osób trzecich na które TAXWEB w ramach Usługi SaaS przekazuje informacji pochodzące od Użytkownika.

6. Całkowita odpowiedzialność wobec Użytkownika z tytułu nienależytego wykonania Usługi SaaS nie przekroczy równowartości miesięcznej opłaty netto (tj. bez podatku VAT) wniesionej przez Użytkownika za miesiąc, w którym nienależyte wykonanie Usług miało miejsce z tytułu wszystkich przypadków naruszenia.

7. Użytkownik akceptuje, iż na wypadek przerw w łączności telekomunikacyjnej, awarii infrastruktury technicznej lub awarii Systemu Użytkownik powinien zarchiwizować kopie Danych oraz zestawień, raportów i deklaracji przygotowanych przez Użytkownika w Systemie.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż obecny stan technik informacyjnych nie gwarantuje całkowitego uniknięcia błędów oprogramowania komputerowego, w tym błędów mogących skutkować błędnymi obliczeniami, utratą Danych oraz innymi skutkami mogącymi mieć wpływ na prawidłowość przetwarzanych Danych. Użytkownik obowiązany jest zweryfikować wyniki obliczeń i zestawień wykonywanych przez Użytkownika w Systemie.

9. Odpowiedzialność TAXWEB wobec Użytkownika z tytułu nienależytego wykonania Usługi SaaS w zakresie regulowanym Regulaminem Akcji Promocyjnych reguluje dodatkowo każdoczesny Regulamin Akcji Promocyjnych.

10. TAXWEB nie odpowiada za niewykonanie oraz nienależyte wykonania Umowy wywołane siłą wyższą, awarią infrastruktury TAXWEB, przerwami w dostawie prądu, przerwami łączności Internet oraz niedostępnością usług TAXWEB, gdzie dostawcami TAXWEB są podmioty dostarczające TAXWEB standardowe usługi na podstawie ustalonego wzorca lub regulaminu świadczenia usług. Użytkownik jest obowiązany kontrolować status e-Deklaracji stosownie do pkt 7 i w przypadku awarii Systemu dokonać samodzielnego złożenia e-Deklaracji w formie tradycyjnej u adresata deklaracji.

11. TAXWEB nie odpowiada wobec Użytkownika za działania i zaniechania TAXWEB będące skutkiem działań i oświadczeń osoby posługującej się loginem i hasłem do Serwisu jak również Adres Elektronicznym Użytkownika, do których dostęp osoba ta uzyskała bez zgody Użytkownika.

VIII. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Usługi SaaS Użytkownik może zgłaszać po zalogowaniu się do Serwisu na pomocą formularza zgłoszeń reklamacyjnych zawartych w Serwisie w zakładce Reklamacje.

2. Reklamacje, o których mowa w ust.1 są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do TAXWEB. Wpływ reklamacji zostanie potwierdzony poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Wynik rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazany Użytkownikowi na ten sam adres.

3. Wniesienie pozwu przeciwko TAXWEB uzależnione jest od wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

IX. ZAMIESZCZANIE TREŚCI

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z funkcjonalności Serwisu umożliwiających zamieszczanie przez Użytkownika w pewnych obszarach Serwisu treści słownych, w szczególności wypowiedzi i komentarzy Użytkownika, stosownie do funkcjonalności Serwisu, w szczególności w przypadku utworzenia forum dyskusyjnego.

2. TAXWEB nie odpowiada za naruszenia prawa osobistych Użytkowników, dostawców i osób trzecich dokonane w wyniku zamieszczenia w Serwisie treści przez Użytkowników.

3. TAXWEB nie jest zobowiązana a tylko uprawniona do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. W przypadku stwierdzenia przez TAXWEB, iż zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie treści naruszają prawa osób trzecich, zasady ogólnie przyjętego poprawnego zachowania w społeczności internetowej lub przepisy prawa, TAXWEB może ograniczyć zakres funkcjonalności Serwisu dostępny dla Użytkownika lub trwale wyrejestrować Użytkownika z Serwisu.

X. OCHRONA PRAW OSOBISTYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. TAXWEB zastrzega, że warstwa programistyczna Serwisu wykorzystuje mechanizmy „cookies”, tj. mechanizmu polegającego na zapisywaniu informacji tekstowych na komputerze Użytkownika w celu jego identyfikacji.

2. TAXWEB gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie na własne potrzeby użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

(a) po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

(b) w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym TAXWEB.

3. Dane osobowe Użytkowników przekazane TAXWEB w związku z rejestracją Użytkownika oraz zmianami danych Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Administratorem danych osobowych zawartych w Danych jest Użytkownik. Użytkownik upoważnia TAXWEB do utrwalania i przechowywania danych wprowadzanych do Systemu przez Użytkownika oraz ich usuwania w związku z usuwaniem Danych w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usługi SaaS zgodnie z aktualną funkcjonalnością Systemu. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia. Zezwolenie powyższe jest udzielane przy okazji rejestracji Użytkownika w Serwisie.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usługi SaaS. Wniesienie przez Użytkownika żądania usunięcia danych będących jednocześnie danymi wymaganymi w czasie rejestracji Użytkownika będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie przez TAXWEB Usługi SaaS.

6. Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności logi i hasła zapewniające dostęp do Usługi Obsługi Technicznej. Użytkownik ponosi ryzyko nieuprawnionego dostępu do konta Użytkownika w wyniku braku zachowania przez Użytkownika poufności logów i hasła.

XI. OCHRONA PRAW UŻYTKOWNIKÓW

Cześć A. Ochrona informacji nie identyfikujących Użytkownika

1. TAXWEB zastrzega, że warstwa programistyczna Serwisu wykorzystuje mechanizmy „cookies”, tj. mechanizmu polegającego na zapisywaniu informacji tekstowych na komputerze Użytkownika w celu jego identyfikacji. TAXWEB wykorzystuje loginy i hasła logowania nadawane przez Użytkowników celem autoryzacji dostępu do indywidualnych kont Użytkowników

2. TAXWEB zapewnia poufność informacji wymienionych w ust.1 stosując zabezpieczenia adekwatne do postępu technik informatycznych.

3. Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności logi i hasła zapewniające dostęp do Usługi Obsługi Technicznej. Użytkownik ponosi ryzyko nieuprawnionego dostępu do konta Użytkownika w wyniku braku zachowania przez Użytkownika poufności logów i hasła.

Cześć B. Ochrona danych osobowych Użytkowników

1. Dane osobowe Użytkowników przekazane TAXWEB w związku z rejestracją Użytkownika oraz zmianami danych Użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust.1 jest TAXWEB. Użytkownik dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAXWEB danych, o których mowa w ust.1 celem świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi SaaS, prowadzenia rozliczeń z tytułu wykonania Usług SaaS oraz wystawiania dokumentów potwierdzających świadczenie Usługi SaaS dla celów podatkowych, a także w celach prowadzenia przez TAXWEB adresowanej do Użytkowników akcji informacyjnej dotyczącej zmian w zakresie Usługi SaaS.

3. Przekazanie danych, o których mowa w ust.1 jest dobrowolne, z zastrzeżeniem iż cofniecie zgody Użytkownika na przetwarzanie danym uprawnia Użytkownika do rozwiązania niniejszej Umowy.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swoich danych osobowych zawartych na koncie Użytkownika celem umożliwienia Użytkownikowi wprowadzenia zmian w danych. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Użytkowników. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAXWEB danych osobowych Użytkownika wprowadzonych do formularzu rejestracyjnego oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usługi SaaS określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych ze świadczeniem Usługi SaaS oraz prowadzeniem Serwisu

6. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie Użytkownikowi na Adres Elektroniczny Użytkownika informacji systemowych, wiadomości od TAXWEB oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

7. TAXWEB uprawniona jest do udostępniania danych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. TAXWEB nie udostępnia wbrew prawu danych osobowych innym podmiotom w szczególności osobom nieuprawionym.

Cześć C. Ochrona pozostałych danych osobowych

1. Wszelkie dane osobowe wprowadzane do Systemu lub do Serwisu przez Użytkownika w tym w szczególności dane osobowe zawarte w danych transakcyjnych i finansowych wprowadzanych przez Użytkownika do Systemu, za wyjątkiem danych osobowych określonych w Części B ust.1 podlegają przepisom niższym.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust.1 jest Użytkownik. Użytkownik upoważnia TAXWEB do utrwalania i przechowywania danych wprowadzanych do Systemu przez Użytkownika oraz ich usuwania w związku z usuwaniem danych w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usługi SaaS zgodnie z aktualną funkcjonalnością Systemu. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.

3. W zakresie obowiązków spoczywających na TAXWEB, TAXWEB może powierzyć całość lub część powierzonych TAXWEB czynności osobie trzeciej w szczególności osobie świadczącej na rzecz TAXWEB usług związane z utrzymanie lub administracją Systemu i Serwisu.

XII. E-DEKLARACJE

1. Jeżeli Użytkownik wykupił Pakiet Usług SaaS obejmujący zgodnie z Cennikiem funkcjonalność zapewniającą możliwość składania e-Deklaracji, wówczas TAXWEB w ramach Usługi SaaS zapewni Użytkownikowi funkcjonalność Systemu obsługującą składanie e-Deklaracji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone oraz Ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Opis aktualnej funkcjonalności Systemu w zakresie e-Deklaracji oraz sposób składania e-Deklaracji w ramach Usługi SaaS są dostępne w Dokumentacji.

3. Wykonanie przez TAXWEB zlecenia złożenia e-Deklaracji do urzędu skarbowego jest uzależnione od uprzedniego złożenia przez Użytkownika we właściwym urzędzie skarbowym upoważnienia na druku UPL-1, wypełnionym przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zawartą w Dokumentacji, w szczególności wskazania w upoważnieniu na druku UPL-1 jako pełnomocników wszystkich osób wskazanych w instrukcji. TAXWEB nie weryfikuje, czy upoważnienie zostało faktycznie złożone przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wystawione upoważnienie poprzez złożenie w odpowiednim urzędzie skarbowym druku OPL-1.

5. TAXWEB złoży bezpieczny podpis elektroniczny na e-Deklaracji oraz dokona ekspedycji e-Deklaracji. Użytkownik będzie mógł zapoznać się ze statusem e-Deklaracji w Serwisie po zalogowaniu. Status e-Deklaracji będzie oznaczany atrybutami:

(a) Nowa – wygenerowana e-Deklaracja nie wysłana,

(b) Wysyłanie – e-Deklaracja została przekazana do podpisu elektronicznego i wysyłki do systemu przyjmującego elektroniczne dokumenty,

(c) Wysłane – e-Deklaracja została wysłana do systemu przyjmującego elektroniczne dokumenty,

(d) Wystąpił błąd wewnętrzny systemu – błąd wewnętrzny Systemu,

(e) Wystąpił błąd zewnętrzny wysyłki – brak połączenia internetowego, adres usługi przyjmowania elektronicznych dokumentów jest nieosiągalny, wysyłka zostanie automatycznie wznowiona,

(f) Brak potwierdzenia – e-Deklaracja jest przetwarzana przez system przyjmujący elektroniczne dokumenty,

(g) Potwierdzone – przyjęto – system przyjmujący elektroniczne dokumenty pozytywnie zweryfikował przesłany dokument i możliwe jest pobranie potwierdzenia wysyłki,

(h) Potwierdzone – odrzucono – e-Deklaracja zawiera błędy i została odrzucona,

(i) Błąd potwierdzenia – wystąpił błąd w przetwarzaniu potwierdzenia wysyłki e-Deklaracji,

(j) Przetwarzanie potwierdzenia – potwierdzenie wysyłki e-Deklaracji zostało odebrane i jest w trakcie przetwarzania.

6. Użytkownik jest zobowiązany do śledzenia statusu i samodzielnego dostarczenia deklaracji US lub ZUS do odpowiedniego urzędu, jeśli System nie dostarczy pomyślnie e-Deklaracji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu, Regulaminu Promocji i Regulaminu Usług Dodatkowych może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

2. TAXWEB zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Serwisu w formach stosowanych w Internecie.

3. TAXWEB zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu oraz Regulaminów Promocji i Regulaminów Usług Dodatkowych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie znowelizowanego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu w miejscu dostępnym dla Użytkowników nie posiadających loginu i hasła. Zmiana Regulaminu odnosi skutek:

(a) w części dotyczącej Usługi Dostępu w dacie publikacji Regulaminu;

(b) w części dotyczącej Usługi SaaS w pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Użytkownik otrzymał od TAXWEB informację przesłaną na Adres Elektroniczny Użytkownika. Zmiana Regulaminu w części dotyczącej Usługi SaaS następuje, o ile Użytkownik nie wyrejestruje się przed datą wejścia w życie znowelizowanego Regulaminu.

5. W przypadku wyrejestrowania się Użytkownika zgodnie z ust.4 (b) Użytkownikowi należy się zwrot opłat za Okres Opłacony następujący pod dacie wyrejestrowania, proporcjonalnie do okresu niewykorzystanych Usług do Okresu Opłaconego.

Scroll Up