E-deklaracje ZUS – wysyłka przez internet

Wersja skrócona instrukcji wysyłki deklaracji

 • W zakładce DEKLARACJE > ZUS ROZLICZENIOWE Zaznacz deklarację, którą chcesz wysłać
 • Kliknij w funkcję w przycisku rozwijanym AKCJE >WYŚLIJ DO ZUS
 • Zatwierdź komunikat w oknie dialogowym
 • Oczekuj na zmianę statusu wysyłanej deklaracji z NOWA na POTWIERDZONE-PRZYJĘTO
 • Wydrukuj potwierdzenie przyjęcia wysłanej deklaracji przez ZUS klikając w funkcję AKCJE > UPO POBIERZ PLIK.

 

Instrukcja wysyłki deklaracji

Informacje wstępne

System TaxWeb pozwala na wysyłkę deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS bezpośrednio z serwisu. Do wysyłki deklaracji nie jest potrzebny program Płatnik, własny podpis cyfrowy oraz profil zaufany. 

 

Wysyłka deklaracji ZUS z TaxWeb nie wymaga posiadania przez użytkownika podpisu elektronicznego. Deklaracje podpisywane są kwalifikowanym kluczem cyfrowym przedstawiciela firmy Forca Sp. z o.o. ZUS nie wymaga upoważnienia osoby podpisującej przez składającego deklarację.

 

Lista deklaracji, które można wysłać przez internet z TaxWeb do ZUS:

 1. Deklaracje rozliczeniowe DRA (deklaracja rozliczeniowa) lub zestaw deklaracji zawierający oprócz DRA deklaracje RCA (Imienny raport o składkach i wypłaconych świadczeniach), RZA (Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne), RSA (Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek).
 2. Deklaracje zgłoszeniowe:
ZAAADRESY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK
ZBAINFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH PŁATNIKA SKŁADEK
ZCNAZGŁOSZENIE DANYCH O CZŁONKACH RODZINY DLA CELÓW UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
ZFAZGŁOSZENIE/ZMIANA DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK – OSOBY FIZYCZNEJ
ZIUAZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
ZPAZGŁOSZENIE/ZMIANA DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK – OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ZSWAZGŁOSZENIE / KOREKTA DANYCH O PRACY W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
ZUAZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ/ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ
ZWPAWYREJESTROWANIE PŁATNIKA SKŁADEK SPOŁECZNYCH
ZWUAWYREJESTROWANIE Z UBEZPIECZEŃ
ZZAZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO/ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH
IWAINFORMACJA O DANYCH DO USTALENIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

 

Wysyłka deklaracji

Aby wysłać utworzoną w systemie deklarację ZUS (rozliczeniową lub zgłoszeniową) należy skorzystać z funkcji WYŚLIJ DO ZUS. Funkcja dostępna jest w dwóch lokalizacjach:

 • w karcie wysyłanej deklaracji w liście rozwijanej przycisku AKCJE

taxweb serwis on-line księgowości

 

 • w rejestrze wysyłanej deklaracji (ZUS ROZLICZENIOWE LUB ZUS ZGŁOSZENIOWE) w liście rozwijanej przycisku AKCJE, po zaznaczeniu deklaracji, które chcemy wysłać do ZUS.

 

taxweb serwis on-line księgowości

Po wybraniu (kliknięciu) funkcji WYŚLIJ DO ZUS wyświetli się komunikat informujący, że po wysłaniu deklaracji jej usunięcie lub modyfikacja będzie niemożliwa. 

taxweb serwis on-line do faktur

Po kliknięciu w przycisk TAK proces wysyłki deklaracji rozpocznie się.

 

Statusy wysyłki deklaracji

Jeśli deklaracja jest w trakcie trwania wysyłki to:

 • status deklaracji NOWA zmieni się na WYSYŁANIE,
 • przy statusie wysyłki wyświetla się animowana ikonka.

Zmiana statusu wysyłki nie wymaga odświerzenia ekranu. Po rozpoczęciu wysyłki można opuścić ekran zakładki DEKLARACJE lub wylogować się z systemu. Wysyłka realizowana jest w tle przez serwer TaxWeb.

Uwaga. Procesu wysyłki nie można zatrzymać. Jeśli okaże się, że w deklaracji popełniliśmy błędy, lub zostały dodane kolejne dane źródłowe, jak lista płac, rachunek, etc. to bez żadnej szkody dla relacji z ZUS można wygenerować w systemie i wysłać kolejną deklarację za ten sam okres rozliczeniowy. Kolejna deklaracja otrzyma kolejny numer np. 02 2017 01, gdzie pierwsze dwie cyfry oznaczają numer deklaracji za dany okres rozliczeniowy. Kolejna deklaracja otrzyma również kolejny numer ID w Rejestrze deklaracji ZUS. Wysłanej deklaracji nie można również usunąć z systemu, ponieważ nie może być ona równocześnie usunięta z systemu ZUS.  

Podczas wysyłki deklaracji status wysyłki zmieni się z NOWA na WYSYŁANIE a następnie na PRZETWARZANIE POTWIERDZENIA. Podczas trwania tych statusów należy spokojnie oczekiwać na zakończenie procesu wysyłki deklaracji. Można opuścić stronę.

 

Czas trwania wysyłki.

Proces wysyłki może potrwać od kilkunastu sekund do nawet kilku godzin. Czas ten uzależniony jest od bieżącego obciążenia systemu informatycznego ZUS. System najbardziej jest obciążony w dniach, które są terminami urzędowymi dostarczenia deklaracji. Zwykle wysyłka deklaracji trwa około minuty. 

 

Błąd wysyłki

W przypadku, gdy status WYSYŁANIE nie zmieni się na inny przez kilkanaście minut lub zostanie wyświetlony status informujący o błędzie należy powiadomić o tym fakcie Biuro Obsługi Klienta TaxWeb na formularzu dostępnym w funkcji POMOC > WYŚLIJ ZAPYTANIE DO BOK. Funkcja dostępna jest w górnej belce każdego ekranu systemu. W zgłoszeniu należy podać typ wysyłanej deklaracji oraz status wysyłki.  

 

Wyświetlanie przez dłuższy czas statusu wysyłki PRZETWARZANIE POTWIERDZENIA jest normalne i spowodowane obciążeniem systemu informatycznego ZUS.

 

Potwierdzenie dostarczenia deklaracji

O poprawnym dostarczeniu deklaracji do urzędu świadczą:

 • status wysyłki zmieniony na POTWIERDZONE-PRZYJETO, wyświetlanie się innego statusu oznacza, że wysyłana deklaracja nie została poprawnie dostarczona do ZUS,
 • wyświetlenie obok statusu ikonki, po kliknięciu której będzie pobrany dokument DOKUMENT INFORMACYJNY PRZESYŁKI ZUS. Dokument zawiera dane identyfikujące przesyłkę i jest prawnym dowodem skutecznego dostarczenia deklaracji do urzędu. 

 

Scroll Up